ដំណឹងក្ដៅៗ

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

Amphibious Robot Min

Amphibious Robot Min

1/10
ហានិភ័យ
407%
ប្រាក់ចំណេញ
5%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
COPYTRADER ATC

COPYTRADER ATC

7/10
ហានិភ័យ
1427%
ប្រាក់ចំណេញ
30%
គណៈកម្មការ
1:100
អានុភាព
Money Printing Robot

Money Printing Robot

6/10
ហានិភ័យ
60%
ប្រាក់ចំណេញ
20%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
FOREX IN HAND 1

FOREX IN HAND 1

7/10
ហានិភ័យ
13238%
ប្រាក់ចំណេញ
30%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
GGGGGGGGG1

GGGGGGGGG1

7/10
ហានិភ័យ
12692%
ប្រាក់ចំណេញ
20%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
THE MATRIX-01

THE MATRIX-01

7/10
ហានិភ័យ
25397%
ប្រាក់ចំណេញ
30%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
FOREX TIME ONE

FOREX TIME ONE

7/10
ហានិភ័យ
10882%
ប្រាក់ចំណេញ
30%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
MAS Scalping

MAS Scalping

1/10
ហានិភ័យ
951%
ប្រាក់ចំណេញ
40%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព