ដំណឹងក្ដៅៗ

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

Amphibious Robot Min

Amphibious Robot Min

1/10
ហានិភ័យ
306%
ប្រាក់ចំណេញ
5%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
TS FINANCE

TS FINANCE

2/10
ហានិភ័យ
5179%
ប្រាក់ចំណេញ
20%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
MAS Scalping

MAS Scalping

3/10
ហានិភ័យ
975%
ប្រាក់ចំណេញ
40%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
BomahdiFx 1

BomahdiFx 1

7/10
ហានិភ័យ
1926%
ប្រាក់ចំណេញ
30%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
Smart_EA_22

Smart_EA_22

2/10
ហានិភ័យ
538%
ប្រាក់ចំណេញ
5%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
Gold Trading Robot

Gold Trading Robot

2/10
ហានិភ័យ
8%
ប្រាក់ចំណេញ
5%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
FOREX TIME ONE

FOREX TIME ONE

8/10
ហានិភ័យ
168%
ប្រាក់ចំណេញ
30%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព
Money Printing Robot

Money Printing Robot

2/10
ហានិភ័យ
90%
ប្រាក់ចំណេញ
20%
គណៈកម្មការ
1:200
អានុភាព