तातो समाचार

ताजा खबर

COPYTRADER ATC

COPYTRADER ATC

7/10
जोखिम
1427%
नाफा
30%
आयोगहरू
1:100
लिभरेज
FOREX IN HAND 1

FOREX IN HAND 1

7/10
जोखिम
13238%
नाफा
30%
आयोगहरू
1:200
लिभरेज
GGGGGGGGG1

GGGGGGGGG1

7/10
जोखिम
12692%
नाफा
20%
आयोगहरू
1:200
लिभरेज
THE MATRIX-01

THE MATRIX-01

7/10
जोखिम
25397%
नाफा
30%
आयोगहरू
1:200
लिभरेज
FOREX TIME ONE

FOREX TIME ONE

7/10
जोखिम
10882%
नाफा
30%
आयोगहरू
1:200
लिभरेज
MAS Scalping

MAS Scalping

1/10
जोखिम
951%
नाफा
40%
आयोगहरू
1:200
लिभरेज