TRAN TRUNG KIEN

TRAN TRUNG KIEN

5/10
Rủi ro
738%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
CDC Channel

CDC Channel

6/10
Rủi ro
85%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
4M Investment

4M Investment

8/10
Rủi ro
6172%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
ToomFX Trader

ToomFX Trader

1/10
Rủi ro
673%
Khả năng sinh lời
10%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
SAFETY  FOREVER

SAFETY FOREVER

8/10
Rủi ro
17749%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí